O nama

Ustanova „Centar za kulturu grada Bora” osnovana je 2009. godine kao nova institucija kulture. Osnivač Ustanove je lokalna samouprava, odnosno Skupština opštine Bor. Zakonom o kulturi koji je u primeni od 2010. godine, predviđeno je da oblast kulture  bude sistemski uređen, utvrđuje se opšti interes u kulturi, način ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje kulturnih delatnosti, prava, obaveze i odgovornosti gradske uprave odnosno grada Bora.

Izvor finansiranja

Članom 10. Zakona o kulturi, sredstva za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u pojedinim oblastima kulturne delatnosti, obezbeđuju se u budžetu grada Bora u skladu sa zakonom, kulturni programi i projekti finansiraju se delom iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti, od naknada za usluge, izdavanja poslovnog prostora, donacija, sponzorstava i na drugi način, u skladu sa zakonom. Članom  11. Zakona o kulturi finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, vrši se na osnovu javnog konkursa, ako zakonom nije drugačije određeno, a članom 74. definisano je da visinu sredstava za finansiranje utvrđuje osnivač, na osnovu strateškog plana i predloženog godišnjeg programa rada Ustanove.

Program rada i razvoja Ustanove  usklađen je sa Zakonom i trenutnim kadrovskim, materijalnim i drugim uslovima u kojima Ustanova posluje.

Program rada i razvoja Ustanove usklađen je sa Zakonom i trenutnim kadrovskim, materijalnim i drugim uslovima u kojima Ustanova posluje.

Rad Ustanove organizovan je  u okviru organizacionih jedinica – službi:

  1. SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH SADRŽAJA
  2. SLUŽBA ZA NACIONALNE MANJINE
  3. SLUŽBA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA
  4. SLUŽBA TEHNIČKE REALIZACIJE
  5. SLUŽBA ADMINISTRATIVNO – FINANSIJSKIH POSLOVA
  6. SLUŽBA ZA OGLAŠAVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING

 

Od nepokretne imovine Ustanova poseduje objekat zgrade bioskopa “Zvezda” (uknjižena na Ustanovu – korisnici prostora)  i objekat nekadašnjeg Doma omladine u ulici Šistekova 1 (uknjižena kao korisnik svojine jer ne posedujemo građevinsku i upotrebnu dozvolu koja je u toku dobijanja), a koristi se i deo Zgrade Muzičke škole (4 kancelarije u holu Muzičke i deo navedenog objekta – izgrađen za potrebe KUD – a „Bor”).

Od pokretne imovine Ustanova poseduje dovoljan broj računarske opreme ali ima nedostatak kancelarijskog nameštaja, nedostatak opreme u bioskopu “Zvezda” (digitalni projektor i digitalna 3D nadgradnja),  opreme za radionice, a najveći problem je nedostatak adekvatnog prostora za rad kreativnih radionica, stara dotrajala rasveta, izraubovana scenska konstrukcija i dotrajali svetlosni park koga pod hitno treba zameniti.

Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“ je nosilac raznih programa i projekata koji joj omogućavaju  da u okviru svog delovanja utiče na podizanje opšte svesti građana u pogledu duhovnog razvoja i podizanja opšteg kvaliteta kulturne ponude našeg grada. Takođe Ustanova  uzima učešće i u tehničkoj realizaciji mnogobrojnih kulturnih, sportskih, školskih manifestacija  i ostalih programa u gradu i selima.

Savremenim pristupom i kreativnim inovacijama u toku godine realizuje na stotine različitih sadržaja, vodeći računa o potrebama sredine. Sa jedne strane, to su gostujući programi: pozorišne predstave, koncerti, tribine, filmske projekcije… Međutim, primarni segment delovanja oslanja na sopstvenu produkciju, negovanju tradicionalnih vrednosti i istorijskog nasleđa Bora i okoline, kao i održavanju redovnih godišnjih manifestacija i akademija od lokalnog i nacionalnog značaja. To su: Susreti sela, Borsko kulturno leto, Međunarodni festival folklora „Zlatno kolo“, Festival vlaške izvorne pesme, Ulica dečjeg osmeha, Dani Brestovačke banje.

Posebna pažnja poklanja se deci i mladima, zadovoljenju njihovih potreba i zdravom odrastanju. Edukativni sadržaji realizuju se kroz nekoliko radionica koje godinama rade i okupljaju više stotina dece: dramski studio, etno radionica, likovna radionica, gradski hor, škola gitare, škola folklora, škola frule….

Cilj Ustanove je da kroz bogate, dinamičane i kvalitetne programe promoviše prave vrednosti ne odustajući od visokih stvaralačkih dometa.

Program-rada-za-2021.-godinu –