O nama

Ustanova “Centar za kulturu  grada Bora” osnovana je 2009. godine kao nova institucija kulture. Osnivač Ustanove je lokalna samouprava, odnosno Skupština grada Bora.  Zakonom o kulturi koji je u primeni od 2010. godine, predviđeno je da oblast kulture treba da bude sistemski uređena, utvrđuje se opšti interes u kulturi, način ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje kulturnih delatnosti, prava, obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave odnosno grada Bora.

Članom 10. Zakona, sredstva za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u pojedinim oblastima kulturne delatnosti, obezbeđuju se u budžetu grada Bora u skladu sa zakonom, kulturni program i projekti finansiraju se  iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti, od naknada za usluge, izdavanja poslovnog prostora, donacija, sponzorstava i na drugi način, u skladu sa zakonom. Članom 11. Zakonom u kulturi finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, vrši se na osnovu javnog konkursa, ako zakonom nije drugačije određeno, a članom 74. definisano je da visinu sredstava za finansiranje utvrđuje osnivač, na osnovu strateškog plana i predloženog godišnjeg Programa rada Ustanove.

Program rada i razvoja Ustanove  usklađen je sa Zakonom i trenutnim kadrovskim, materijalnim i drugim uslovima u kojima Ustanova posluje.

Ustanova “Centar za kulturu grada Bora” ima 14 zaposlenih. Rad Ustanove organizovan je  kroz sektore (odeljenja) i to:

  • Sektor za realizaciju programskih sadržaja
  • Sektor za rad sa mladima
  • Sektor za nacionalne manjine
  • Sektor kulturno-umetničkog društava
  • Sektor za tehničku realizaciju programa (programska delatnost)
  • Sektor administrativno – finansijskih poslova

Od nepokretne imovine Ustanova poseduje objekat zgrade bioskopa “Zvezda” (uknjižena na Ustanovu –  držaoci svojine)  i objekat nekadašnjeg Doma omladine u ulici Šistekova 1 (uknjižena kao korisnik svojine jer ne posedujemo građevinsku i upotrebnu dozvolu), a koristi se i deo Zgrade Muzičke škole (4 kancelarije u holu Muzičke i deo navedenog objekta – izgrađen za potrebe KUD ”Bor”).

Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“ je nosilac raznih programa i projekata koji joj omogućavaju  da u okviru svog delovanja utiče na podizanje opšte svesti građana u pogledu duhovnog razvoja i kvaliteta života.

Savremenim pristupom i kreativnim inovacijama u toku godine realizuje na stotine različitih sadržaja, vodeći računa o potrebama sredine. Sa jedne strane, to su gostujući programi: pozorišne predstave, koncerti, tribine, filmske projekcije… Međutim, primarni segment delovanja oslanja na sopstvenu produkciju, negovanju tradicionalnih vrednosti i istorijskog nasleđa Bora i okoline, kao i održavanju redovnih godišnjih manifestacija i akademija od lokalnog i nacionalnog značaja. To su: Susreti sela, Borsko kulturno leto, Međunarodni festival folklora „Zlatno kolo“, Festival vlaške izvorne pesme, Ulica dečjeg osmeha, Memorijal Slobodana Božinovića.

Posebna pažnja poklanja se deci i mladima, zadovoljenju njihovih potreba i zdravom odrastanju. Edukativni sadržaji realizuju se kroz nekoliko radionica koje godinama rade i okupljaju više stotina dece: dramski studio, etno radionica, likovna radionica, gradski hor, škola gitare i škola folklora.

Cilj Ustanove je da kroz bogate, dinamičane i kvalitetne programe promoviše prave vrednosti ne odustajući od visokih stvaralačkih dometa.

Program rada – 2019