О нама

Установа “Центар за културу  града Бора” основана је 2009. године као нова институција културе. Оснивач Установе је локална самоуправа, односно Скупштина града Бора.  Законом о култури који је у примени од 2010. године, предвиђено је да област културе треба да буде системски уређена, утврђује се општи интерес у култури, начин остваривања општег интереса у култури и обављање културних делатности, права, обавезе и одговорности јединица локалне самоуправе односно града Бора.

Чланом 10. Закона, средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности, обезбеђују се у буџету града Бора у складу са законом, културни програм и пројекти финансирају се  из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, издавања пословног простора, донација, спонзорстава и на други начин, у складу са законом. Чланом 11. Законом у култури финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, врши се на основу јавног конкурса, ако законом није другачије одређено, а чланом 74. дефинисано је да висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног годишњег Програма рада Установе.

Програм рада и развоја Установе  усклађен је са Законом и тренутним кадровским, материјалним и другим условима у којима Установа послује.

Установа “Центар за културу града Бора” има 14 запослених. Рад Установе организован је  кроз секторе (одељења) и то:

  • Сектор за реализацију програмских садржаја
  • Сектор за рад са младима
  • Сектор за националне мањине
  • Сектор културно-уметничког друштава
  • Сектор за техничку реализацију програма (програмска делатност)
  • Сектор административно – финансијских послова

Од непокретне имовине Установа поседује објекат зграде биоскопа “Звезда” (укњижена на Установу –  држаоци својине)  и објекат некадашњег Дома омладине у улици Шистекова 1 (укњижена као корисник својине јер не поседујемо грађевинску и употребну дозволу), а користи се и део Зграде Музичке школе (4 канцеларије у холу Музичке и део наведеног објекта – изграђен за потребе КУД ”Бор”).

Установа „Центар за културу града Бора“ је носилац разних програма и пројеката који јој омогућавају  да у оквиру свог деловања утиче на подизање опште свести грађана у погледу духовног развоја и квалитета живота.

Савременим приступом и креативним иновацијама у току године реализује на стотине различитих садржаја, водећи рачуна о потребама средине. Са једне стране, то су гостујући програми: позоришне представе, концерти, трибине, филмске пројекције… Међутим, примарни сегмент деловања ослања на сопствену продукцију, неговању традиционалних вредности и историјског наслеђа Бора и околине, као и одржавању редовних годишњих манифестација и академија од локалног и националног значаја. То су: Сусрети села, Борско културно лето, Међународни фестивал фолклора „Златно коло“, Фестивал влашке изворне песме, Улица дечјег осмеха, Меморијал Слободана Божиновића.

Посебна пажња поклања се деци и младима, задовољењу њихових потреба и здравом одрастању. Едукативни садржаји реализују се кроз неколико радионица које годинама раде и окупљају више стотина деце: драмски студио, етно радионица, ликовна радионица, градски хор, школа гитаре и школа фолклора.

Циљ Установе је да кроз богате, динамичане и квалитетне програме промовише праве вредности не одустајући од високих стваралачких домета.

Program rada – 2019